(-)-α-蒎烯,(−)-α-Pinene;98%, optical purity ee: ≥81% (GLC)

别名:左旋-α-蒎烯;(1S)-(-)-α-蒎烯;(-)-alpha-Pinene, (1S)-(-)-α-蒎烯, (1S,5S)-2-蒎烯, (1S,5S)-2,6,6-三甲基双环[3.1.1]庚-2-烯;(-)-alpha-Pinene, (1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene

Empirical Formula (Hill Notation): C10H16 CAS号: 7785-26-4 分子量: 136.23 Beilstein: 1903790 EC 号: 232-077-3 MDL编号: MFCD00064145 eCl@ss: 39011007 PubChem化学物质编号: 24898554 NACRES: NA.22
制造商品牌: 西格玛 Sigma-Aldrich
货号(SKU): P45702
CAS号: 7785-26-4
MDL号: MFCD00064145
签订合同 √ 正规发票 √ 技术支持 √ 质量保障 √ 全程可追溯 √
¥320.03

属性

蒸汽密度

4.7 (vs air)

质量水平

蒸汽压

~3 mmHg ( 20 °C)

测定

≥97.0% (GC)
98%

旋光性

[α]22/D −42°, neat

光学纯度

ee: ≥81% (GLC)

自燃温度

491 °F

折射率

n20/D 1.465 (lit.)

bp

155-156 °C (lit.)

mp

-64 °C (lit.)

密度

0.874 g/mL at 25 °C

SMILES string

CC1=CCC2CC1C2(C)C

InChI

1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1

InChI key

GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N

 

安全信息

警示用语:

Danger

危险分类

Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1

储存分类代码

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 3

闪点(F)

88.3 °F

闪点(C)

31.3 °C

个人防护装备

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter

商品规格
属性名称属性值
储存温度 Storage temp.常温阴凉避光
全球实时库存 Availability √美国St. Louis ≥ 50 | 欧洲Eur. ≥ 12 | 東京Tokyo ≥ 20 | 香港与北京 ≥ 50
商品标签 [tags]